Ik verkoop


Als u een eigendom wilt verkopen, moet u een aantal attesten (indien deze van toepassing zijn) kunnen voorleggen en moet u beschikken over bepaalde belangrijke informatie.  


We sommen ze even voor u op:

Keuringsattest van de elektrische installatie

Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet. Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren.

 • Verplicht bij verkoop of bij wijziging van de installatie
 • Controle om de 25 jaar

Wat als mijn elektrische installatie wordt afgekeurd?

Vaak komt het voor dat het keuringsorganisme bij keuring van je elektrische installatie een aantal overtredingen of gebreken aan de elektrische installatie vaststelt. Dit betekent niet dat de verkoop van de woning niet kan doorgaan: de verkoper heeft enkel de verplichting om een keuringsverslag aan de koper af te leveren. Deze verplichting houdt niet in dat de elektrische installatie ook volledig conform verklaard moet zijn voorafgaand aan de verkoop: de koper moet enkel tijdig geïnformeerd worden omtrent de staat van de installatie.

Indien blijkt dat de installatie niet in orde is, dan beschikt de koper over een termijn van 18 maanden (elektrische installatie in gebruik genomen voor 01.10.1981) na het verlijden van de authentieke verkoopakte, dan wel 12 maanden (elektrische installatie in gebruik genomen na 01.10.1981) na de datum van keuring, om de installatie opnieuw conform te laten maken. De koper dient binnen deze termijn een herkeuring te laten uitvoeren waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd.

Bodemattest

Met een bodemattest weet de koper of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Het is meestal de notaris van de verkoper die het attest aanvraagt bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

 • Verplicht bij verkoop van gebouwen en percelen
 • Info over de bodemkwaliteit


Asbestattest vanaf 23 november 2022     

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig. Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

In de tussentijd is het niet verplicht om de aanwezigheid van asbest te vermelden bij de verkoop van een woning. Als koper is het verstandig om toch een asbestinventaris te vragen om de aanwezigheid van asbest te kennen en risico's bij renovaties te vermijden.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar over een asbestattest beschikken voor woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.  Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.


Certificaat voor de stookolietank

Als de woning wordt verwarmd met mazout, moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Na controle van een bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvangt u een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Bij de verkoop moet u dat certificaat voorleggen.

 • Beveiligd tegen bodemverontreiniging
 • Groene, oranje of rode dop


Energieprestatiecertificaat (EPC)

Vóór u de woning te koop aanbiedt, moet u als eigenaar ook een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

 • EPC nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, ...)
 • EPC-informatie verplicht in advertenties

Het EPC bouw (of kortweg: EPB)

Woningen of appartementen gebouwd met een bouwvergunning die afgeleverd werd na 1 januari 2006, moeten aan strenge energie-eisen voldoen. Voor dergelijke panden moet er bij het bouwen ervan verplicht een EPB-dossier worden opgemaakt. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. In het dossier staat dan beschreven in welke mate de (nieuwbouw)woning voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie.
Het EBP-dossier is dus uitgebreider dan een energieprestatiecertificaat en geeft potentiële kopers of huurders dus bijkomende informatie. Net zoals het EPC blijft een EPB-dossier in principe tien jaar geldig, ongeacht wanneer dit is opgemaakt (in tegenstelling tot het EPC residentiële gebouwen dat in het kader van verkoop niet ouder mag zijn dan 01.01.2019).

Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed

Als u uw woning verkoopt, dan bent u verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. De informatie over de overstromingsgevoeligheid, moet vermeld worden in de verkoopadvertentie en wordt nadien ook in de verkoopakte opgenomen.

 • Ligging in afgebakend overstromingsgebied of oeverzone
 • Ligging in overstromingsgevoelig gebied


Postinterventiedossier

Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier meegeleverd worden. Het postinterventiedossier bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan.

 • Veiligheid en gezondheid bij latere bouwwerken
 • Blijft bij de woning


Stedenbouwkundige informatie

Als verkoper bent u verplicht om aan de koper stedenbouwkundige informatie te verstrekken over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Zo'n stedenbouwkundig uittreksel kunt u aanvragen bij de gemeente en mag bij de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

 • Stedenbouwkundige informatie over uw woning
 • Aanvragen bij de gemeente


Informatie uit het Kadaster

Bij de verkoop van een woning moet de eigenaar in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceelgegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ...). U kunt een kadastraal uittreksel aanvragen bij het Kadaster.

 • Kadastraal perceelsplan
 • Informatie over de eigendom


Informatie over de erfgoedwaarde

Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.


Bron: Vlaanderen.be (2022)

Alle inlichtingen zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.