Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere andere dienst en prestatie aangeboden door Coorinck REA bvba met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Eikenlaan 114, met ondernemingsnummer BE 0831.679.879 dan wel één van haar vennoten, partners, medewerkers of stagiairs evenals bij ieder gebruik van de website www.coorinck.be en al haar sub-sites.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen Coorinck REA bvba kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Coorinck REA bvba deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Coorinck REA bvba schriftelijk bevestigd worden.

Indien hierna Coorinck REA bvba wordt vermeld, dan wordt hiermee aldus Coorinck REA bvba alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs bedoeld, desgevallend en mits toestemming van de klant gezamenlijk handelend.

De algemene voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en dienen dan ook door de klant bij elk bezoek te worden herlezen. De algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf hun publicatie online.


Artikel 2: Definities

 1. Coorinck REA bvba :is de handelsbenaming waaronder Coorinck bvba met maatschappelijke zetel te Eikenlaan 114, 8790 Waregem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.679.879 haar activiteiten, zijnde bijstand in de verkoop-verhuring in de meest ruime betekenis van het woord en projectontwikkeling, uitoefent.

 2. Onze website en domeinnaam www.coorinck.be waaronder Coorinck REA bvba , zoals gedefinieerd onder artikel 2.1, haar diensten publiekelijk aanbiedt door het gebruik van een online-platform.

 3. Klant/Cliënt/Gebruiker: duidt op de gebruiker(s) die Coorinck REA bvba dan wel rechtstreeks dan wel via telecommunicatie consulteren.

 4. Diensten: wijst op de bijstand die wordt geboden bij de verkoop en verhuring van de woning van de klant en de projectontwikkeling.

 5. Overeenkomst: de inspanningsverbintenis van Coorinck REA bvba alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs om één of meerdere panden te verkopen en/of verhuren binnen de termijn die contractueel is afgesproken. Dit kan na rechtstreekse contact name tussen partijen of gevolg gevend aan de vraag van de klant, bij gebruik van de website.

 6. Deontologie: de deontologische regels, van toepassing op alle vastgoedmakelaars van België zijn terug te vinden op volgende site:

  https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Artikel 3: Gebruik van de Diensten

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Diensten te mogen gebruiken.

Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Diensten, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Coorinck REA bvba is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Diensten gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Diensten is op eigen risico. De Diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 1. Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.

 2. Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Coorinck REA bvba, niet toegelaten "metatags" te gebruiken.

 3. Het is niet toegelaten de Diensten te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.

 4. Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Diensten, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Coorinck REA bvba . U mag niet "framen" en geen "framing technieken" gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Diensten zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.

 5. Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Diensten, het gebruik van de Diensten, of de toegang tot de Diensten te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Coorinck REA bvba .

 6. Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.

 7. Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.

 8. Het is niet toegelaten de Diensten te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Diensten aangeboden door Coorinck REA bvba .

 9. Het is niet toegelaten de Diensten te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Diensten geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.

 10. Het is niet toegelaten de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Diensten is toegelaten.

Het is wel toegelaten een "hyperlink" te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een "deeplink" naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

De klant aanvaardt dat Coorinck REA bvba beroep mag doen op diensten van derden en "hostingpartners" om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Diensten te laten functioneren. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacy beleid.

Artikel 4: ereloon, facturatie en betaling

De prestaties van Coorinck REA bvba , zullen worden aangerekend op basis van het tarief en de modaliteiten die tussen Coorinck REA bvba en de klant is overeengekomen én tot uiting komt in de overeenkomst in casu.

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Bij laattijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 5% en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij laattijdige betaling is tevens een forfaitair schadebeding ten belope van 10% van het factuurbedrag van toepassing, met een minimum van 150 EUR.

WEDERKERIGHEID: Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering van de aangeboden dienst, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de forfaitair overeengekomen prijs dan wel 10% van de reeds gefactureerde prestaties, met een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

Artikel 5 : Informatie of gebruik van de website

Hoewel door Coorinck REA bvba gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Diensten, kunnen Coorinck REA bvba alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en stagiairs in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Diensten op onze website.

Artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden geldt ook met betrekking tot van of via de website gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Het tijdig bijwerken van onze website dient te worden aanzien als een inspanningsverbintenis. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Alle gegevens op de site worden de klant louter ten informatieve titel meegedeeld, onder elk voorbehoud, zonder enige contractuele verbintenis van onzentwege en voor zover het vastgoed ondertussen niet verkocht of verhuurd is. EPB attesten worden afgeleverd bij oplevering van de eigendom. Eventueel ontbrekende EPC gegevens zijn in aanvraag.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, video's, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Coorinck REA bvba of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Diensten vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Coorinck REA bvba  verleent iedere gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Diensten weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Diensten afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Coorinck REA bvba verboden om de op of via de Diensten aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Coorinck REA bvba , haar logo, iconen en handelsbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Coorinck REA bvba in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom

Coorinck REA bvba  beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Coorinck REA bvba inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Coorinck REA bvba zelf of een gebruiker van de Diensten van Coorinck REA bvba zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: info@coorinck.be .

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Coorinck REA bvba , alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en stagiairs zijn verzekerd voor potentiële beroepsaansprakelijkheid.

Behoudens in geval van opzet, kan Coorinck REA bvba alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs niet aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten (lichte of zware), tenzij (en slechts in de mate dat) de schade die de klant lijdt rechtstreeks het gevolg is van een beroepsfout van de medewerker van Coorinck REA bvba die door zijn of haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

De aansprakelijkheid ten aanzien van de klant van Coorinck REA bvba alsmede diens vennoten, medewerkers en/of stagiairs met betrekking tot de samenwerking tussen de klant en Coorinck REA bvba is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De klant aanvaardt en verklaart dat Coorinck REA bvba niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge, niet-limitatief:

 1. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Diensten;

 2. Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;

 3. Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Coorinck REA bvba;

 4. Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;

 5. Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;

 6. De onmogelijkheid om de Diensten te gebruiken;

 7. Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

De gecontacteerde medewerker kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gehele dan wel een gedeeltelijke niet-uitvoering van diens verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van de fout van de klant, van een derde aan het contract, van overmacht zoals gedefinieerd onder het artikel 8 van de onderhavige algemene voorwaarden of door het optreden van een evenement dat kan gekwalificeerd worden als force majeur, zoals en zonder limitatief te willen zijn: overstroming, brand, onweer, uitputting van de voorraad, staking of totale lock-out. De omstandigheden zoals gedefinieerd onder deze paragraaf maken een reden van opschorting dan wel ontbinding uit van de verplichtingen van gecontacteerde makelaar jegens diens klant en dit zonder enig recht op schadevergoeding of compensatie van welke aard ook voor de klant.

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Coorinck REA bvba heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina's en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Artikel 8: Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan; elektriciteitsstoringen, uitputting van de voorraad van een leverancier, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zou duren, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventuele reeds geleverde prestaties en/of goederen zullen in alle redelijkheid worden gefactureerd.

Artikel 9 : Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Coorinck REA bvba, www.coorinck.be en diens klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Coorinck REA bvba om zich te wenden tot de bevoegde rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

Voor zover van toepassing kunnen betwistingen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties van het beroepsinstituut voor de vastgoedmakelaars.

Artikel 10: Discretieplicht

Elke vastgoedmakelaar die een klant bijstaat in de behandeling van diens "dossier" is gebonden door een discretieplicht.

Ook elk advies verleend door de gecontacteerde makelaar na gebruik van de Website is verbonden aan de discretieplicht der makelaars.

De discretieplicht van makelaars (wettelijk geregeld door artikel 34 en 35 koninklijk besluit van 27 september 2006, BS18 oktober 2006) is van toepassing op alle materies, is onbeperkt in de tijd.

Deze discretieplicht houdt in dat de vastgoedmakelaar geen gegevens, feiten en meningen met betrekking tot een opdracht mag vrijgeven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen, en dit zowel tijdens als na zijn opdracht.

Er is geen sprake van niet-naleving van de discretieplicht indien de informatie met betrekking tot een opdracht door de vastgoedmakelaar verstrekt wordt, ondermeer:

•bij het voeren van zijn persoonlijk verweer in gerechtelijke of tuchtrechtelijke aangelegenheden;

•wanneer en voor zover hij uitdrukkelijk van zijn discretieplicht werd ontheven door zijn opdrachtgever, met betrekking tot elementen die deze laatste persoonlijk aangaan;

•wanneer hij vaststelt dat er bedrieglijk gehandeld wordt met inbreuk op zijn rechten of die van zijn opdrachtgever en het blijkt dat de mededeling van de informatie betreffende de opdracht moet gebeuren om deze rechten te herstellen of te bewaren;

•wanneer informatie die nuttig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht moet verstrekt of uitgewisseld worden met de personen die daarbij betrokken zijn, zoals de interne of externe medewerkers van het vastgoedkantoor, hetzij permanente, hetzij occasionele, of specialisten

Coorinck REA bvba alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs verbinden zich uitdrukkelijk tot de naleving van het beroepsgeheim.

Artikel 11 : Cookies

De website maakt mogelijks gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de specifieke klant te onderscheiden van die van andere gebruikers en klanten van de website www.accessestate.be.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer. Op die manier kunnen de voorkeuren van de klant bij het gebruik van de websites worden onthouden.

De werking van cookies helpt om de gebruikerservaring te verbeteren wanneer de klant de website bezoekt en laat www.coorinck.be ook toe de websites te optimaliseren.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens...

Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van je winkelwagentje en voorkeuren - zoals de taalinstelling - te onthouden.

Cookies en soortgelijke technologieën zullen niet aangewend worden om systematisch gegevens te verzamelen die toelaten de klant, die gebruik maakt van de websites, te identificeren.

Ten gevolge van de geldende wetgeving worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en gelijkaardige technologieën op diens computers of mobiele apparaten.

Tenzij de klant diens browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal het online-platform mogelijks cookies plaatsen van zodra de klant de websites bezoekt.

Door de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aanvaardt de klant het eventuele gebruik van cookies.

De klant kan zelf in diens browserinstellingen het plaatsen van cookies weigeren. Wanneer de klant diens browserinstellingen heeft ingesteld op het blokkeren van cookies, kan www.accessestate.behet perfect functioneren van de websites niet garanderen.

Artikel 12: Privacy beleid / Verwerking van persoonsgegevens / GDPR

Coorinck REA bvba  verbindt er zich toe haar activiteiten te verrichten in overeenstemming met de GDPR wetgeving zoals geldend ten tijde van de verwerking.

De Klant erkent de privacy policy van Coorinck REA bvba te hebben gelezen en aanvaard.

De voormelde Privacy Policy maakt integraal deel uit van onderhavige voorwaarden en regelt het luik van de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13: Slotbepalingen

Indien Coorinck REA bvba enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze algemene voorwaarden niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Coorinck REA bvba afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (zijn/lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Coorinck REA bvba, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.